Self Expression Magazine

Honestly Ang Tao Tamad. Inimbento Ito Para Mapadali Ang Bills...

Posted on the 20 March 2013 by Khristinacarla @khristinacarla
Honestly ang tao tamad. Inimbento ito para mapadali  ang bills...

Honestly ang tao tamad. Inimbento ito para mapadali ang bills payment pero ang tao gusto parin pumili para ipaprocess sa teller. :D Di alam gmitin o tinatamad? (at Plantersbank Buendia Main Branch)


Back to Featured Articles on Logo Paperblog

Magazine